Stadgar


A. Målsättning
1. Nedre Frykens Båtsällskap är en intresseförening för de som idkar sjöliv nöjesbåtar, samt andra sjöintresserade.
2. Klubbens syfte är:
Att bistå medlemmarna i frågor som rör brygga, båtplatser, upptagning, sjösättning samt vinter förvaring av nöjes båtar, att arrangera utflykter, tävlingar och trivsel kvällar, att genom kursverksamhet, föredrag, informationsmöte o.d. vidga och bevara medlemmarnas kunskap i båt och sjövett, samt att hjälpa medlemmarna i övriga frågor som rör sjöliv och nöjesbåtar.
3. Klubben skall tillhöra riksorganisationen SBU.
 
B. Medlemskap
1. Medlemskap beviljas personer enligt ovan stycke A.1.
2. Medlem som skadar klubbens anseende kan av styrelsen uteslutas. Överklagan härom kan ske å nästkommande klubbmöte. Dylikt överklagande skall tas upp på föredragslistan. Styrelsens beslut står fast tills mötet avgjort ärendet.
3. Medlem som uteslutits, kan av styrelsen på villkor som bestämts från fall till fall beviljas återinträde.
 
 
C. Årsavgift
1. Vårmötet beslutar om årsavgiftens storlek för nästkommande arbetsår efter rekommendation av styrelsen.
2. Årsavgiften skall vara betald sista Mars.
 
D. Organisation
1. Klubbens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av 7st ledarmöter. För dessa finns 2 suppleanter.
2. Val av styrelse sker på årsmötet.
3. Mandattiden utgörande 1år för styrelsen.
4. Ordförande, vice  ordförande,  sekreterare och kassör väljes på 2 år, övriga utan inbördes ordning.
5. Styrelsen är beslutmässig om minst 4 ledarmöter är närvarande och om beslutet eniga.
6. Klubbens räkenskaper skal granskas av 2 revisorer, för vilka ska finnas 1 suppleant.
7. Styrelsen är inför klubben ansvarig för omhändertagna medel.
8. Övriga förtroendevalda väljs på 1 år.
 
E. Åliggande
1. Ordföranden åligger att utåt representera klubben, att leda alla sammanträden, underteckna beslut och förbindelser samt att allt, som rör klubbens verksamhet utförs i enlighet med stadgar och fattade beslut. Vid ordförandefrånvaro övertags dennes åliggande av vice ordförande.
 
2. Sekreteraren åligger att utfärda kallelser till samt föra protokoll vid sammanträden, upprätta styrelsens årsberättelse, sköta klubbens korrespondens samt att i samarbete med kassören föra klubbens medlemsförteckning.
3. Kassören åligger att föra klubbens räkenskaper, verkställa såväl inkasseringar som utbetalningar samt att i samarbete med sekreteraren föra klubbens medlems förteckning. Alla inkomster och utgifter skall styrkas med verifikationer. Klubbens medel skall förutom vad som fordras för löpande utgifter insättas i bankinrättning. Kassören har vid anfordran av revisor framlägga räkenskaperna för granskning. Klubbens räkenskaper skall föras per kalenderår och bokslutet vara tillgängligt för årsrevision senast den 15 januari.
4. Suppleanten åligger att ersätta ordinarie ledamot när denna är förhindrad eller avgår ur klubben under mandattiden. Suppleanterna inträder i den ordning de är valda. Suppleant skall kallas till styrelsesammanträde, men äger där inte rösträtt, såvida han inte representerar ordinarie ledamot.
5. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning, klubbens räkenskaper och protokoll samt vid årets slut göra en fullständig revision och därom avge en revisionsberättelse för det gångna året samt till eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
 
F. Sammanträden
1. Klubben skall varje år hålla 1 årsmöte i Mars, samt 1 vårmöte i Maj. Därutöver kan styrelsen kalla till extramöte vid behov.
2. Vid klubbens årsmöte skall följande ärenden behandlas: föredragning av års och revisionsberättelserna, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och suppleanter, val av revisorer och suppleanter, val av övriga förtroendevalda, fastställande av årsavgift.
3. Vid vårmöte skall val av valnämnd göras.
4. Kallelse till klubbmöte skall delges medlemmarna på lämpligt sätt senast 8 dagar före mötet.
5. Klubbmötet är beslutmässigt med det antal som infunnit sig. Enkel majoritet gäller. Vid lika rösttal avgör ordförandens röst.
6. Val sker genom öppen röstning, såvida inte sluten omröstning begäres. Vid lika rösttal skiljer lotten.
7. Styrelsen håller möte 1 gång varannan månad eller efter behov.
 
G. Upplösning
1. Beslut om upplösning av klubben skall ske vid 2 på varandra i stadgeenlig ordning utlysta möten där 2/3 av de närvarande är ense om upplösning.
2. Skulle beslut om klubbens upplösning fattas, skall alla tillgångar användas till motorbåtssportens främjande. Beslut om detta fattas i samma ordning som beslutet om upplösning.
3. Avhåller klubben under 1 kalenderår inget möte skall kassören deponera alla tillgångar hos SBU.
 
H. Stadgeändring
1. Förslag till ändring av dessa stadgar skall lämnas till styrelsen, vilket jämte eget yttrande framlägger förslaget på närmaste följande klubbmöte.
2. För att stadgeförändring skall kunna äga rum fordras att vid allmänt klubbmöte minst ¾ av de närvarande är överens angående förändring, eller tillägg.
 
I. Tillägg stadgar. 100325
 
1. Medlem som ej betalat in sin medlemsavgift senast 31/3 kommer via post mottaga max 2st påminnelser.
Påminnelse 1 skickas ut tidigast 3 bankdagar senare med en påminnelse avgift 100kr.
Påminnelse 2 skickas ut 14 dagar senare med yttligare en påminnelse avgift 100 kr.
Vid utebliven betalning äger styrelsen rätten att utesluta medlemmen.
Har medlemmen båtplats, bryggplats eller vinterförvaringsplats blir denne omgående av med hyrd plats eller platser.
 
2. Medlem som ej betalat båtplats, bryggplats eller vinterförvaringsplats
senast 31/3 påminns först max 2 gånger.

 Påminnelse 1 skickas ut tidigast 3 bankdagar senare med en påminnelse avgift 100kr. 
Påminnelse 2 skickas ut 14 dagar senare med yttligare en påminnelse avgift 100 kr.
Vid utebliven betalning äger styrelsen rätten att avhysa medlem från dess plats eller platser.
Medlem blir omgående av med sitt medlemskap.
 
 3. Vid fortkörning, nedskräpning av klubbens område, ej tillhörande aktiviteter som skadar och stör klubbens verksamhet och ordning så äger styrelsen rätten att utesluta och avhysa medlem. Även i detta fall varnas medlemmen max 2 gånger. Efter andra varningen har medlem 14 dagar på sig att städa, åtgärda brister, skador.
Om detta inte sker blir medlem omgående av med sitt medlemskap.
 
4. Samtliga medlemmar som har båt, husbåt eller andra flytetyg parkerad på båtklubbens område oavsett om det är i vatten eller på land, är för detta skyldig att betala båtplats avgift.
 
 5. Vid samtliga fall av avhysning där ned skräpning, båtar, vrak lämnats kvar på området använder sig föreningen av kommun och kronofogde för att rensa upp på området. Städning rensning debiteras medlem som är orsak till ärendet. Detta gäller all tillhörande mark som klubben förvaltar/arrenderar.
 
 6. Påminnelser och varningar skickas med tidsfrist på 14 dagar mellan första och andra påminnelsen eller varningen.
 
 7. Tidsfrist för återlämnande av båtplats, bryggplats, vinterförvaringsplats efter avhysning är 14 dagar.
Samtliga nämnda tidsfrist dagar är kalender dagar.
 
J.Försäkringar  12 03 28
Samtliga medlemmar som har sin båt i vattnet vid brygga eller på land inom klubbens område är skyldig att teckna egen försäkring gällande sin båt och utrustning.

Båtklubben har inget ansvar för medlemmars båtar och utrustning.

 

Varje medlem ansvarar själv för sin båtplats vid brygga samt vinterplats på land.

 

Vid eventuell uthyrning i andrahand bör medlemmen/uthyraren försäkra sig om att hyresgästen har försäkring. Uthyraren ansvarar för platsen vid brygga och på land även i detta fall.

 

Hyresgästen (Andrahand) skall betala sin egen medlemsavgift till klubben.

 

Nedre Frykens Båtsällskap.